lijkwagen-kleurenVoor een overlijden binnen de Benelux geldt de volgende regelgeving: Reglement intra-Benelux vervoer van stoffelijke overschotten – Datum: 08.03.1967 – Koninklijk besluit van 8 maart 1967 houdende reglement betreffende het intra-Benelux vervoer van stoffelijke overschotten (B.S. 23.6.1967)

Artikel 1.
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
1° vervoer : het vervoer op het nationaal grondgebied, met bestemming naar of komende uit Nederland of Luxembourg;
2° lijken : de lijken die op het grondgebied van een der drie Beneluxlanden worden binnengebracht alsook de lijken van personen die er overleden zijn.

Art. 2.
De door de bevoegde overheid in een der drie Beneluxlanden afgegeven vergunning tot begraven of crematie dient tevens als lijkenpas voor het vervoer van lijken. De in de Nederlandse, de Franse of de Duitse taal uitgeschreven vergunning tot begraven of crematie, dient de naam van de overledene, de datum van overlijden en de plaats van bestemming van het lijk te vermelden.

Art. 3.
Het vervoer van lijken dient te geschieden in waterdichte kisten, met een lijkwagen of een ander daartoe geëigend vervoermiddel en onder de vereiste voorwaarden van hygiëne en welvoeglijkheid. Tezamen met het lijk mogen slechts grafkransen en bloemen worden vervoerd.

Art. 4.
Bij het vervoer van lijken van personen, die aan quarantenable ziekte zijn overleden, is het gebruik van de nodige ontsmettingsmiddelen verplicht. Bovendien is voor dit vervoer vergunning vereist van de geneesheer-gezondheidsinspecteur en van de overeenkomstige autoriteiten in Nederland of in Luxemburg.

Art. 5.
De bepalingen van het besluit van de Regent d.d. 20 juni 1947, betreffende het vervoer van lijken, zijn niet toepasselijk op de lijken vervoerd door bemiddeling van een document bedoeld bij artikel 2.

Art. 6.
Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Art. 7.
Onze Minister van Volksgezondheid, Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Verkeerswezen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Datum van publicatie in het staatsblad: 23.06.1967
Deel dit!

Plaats een reactie